Методически указания – архив

Резултати: 72
Прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 03 Септември 2014
Осъществяване на предварителен контрол на решения за откриване на процедури на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 – 9 и т. 12 от ЗОП
Отвори Дата: 03 Септември 2014
Препращане на публичната покана по чл.11, ал.1 от ПМС 69 за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)
Отвори Дата: 07 Март 2014
Използване на опции при възлагане на обществени поръчки
Отвори Дата: 18 Юли 2013
Възлагане на обществени поръчки чрез система за предварителен подбор
Отвори Дата: 08 Април 2013