„Зелени“ обществени поръчки

Справочник „Устойчиви обществени поръчки. Каталог с добри практики от Швейцария“

Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки (февруари 2019 г.)

Калкулатор – компютри

Калкулатор – осветителни тела

(Калкулаторите са в xlsx формат и за да бъдат ползвани следва предварително да бъдат запазени на компютъра.)


Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки в България и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане“ – проект на Доклад по Етап 1

Списък на продуктовите групи, подходящи за включване на „зелени“ критерии при възлагане обществени поръчки

Ръководство за зелени обществени поръчки

Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност

Информация за екологосъобразните критерии за определени продуктови групи