2 Предоставяне на достъп до обществена информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 1. Наименование на административната услуга: Предоставяне на достъп до обществена информация
 2. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2
 3. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за достъп до обществена информация – чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4; Вътрешни правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Агенцията по обществени поръчки.
 4. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Агенция по обществени поръчки
 5. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност”; адрес: 1000 гр. София, ул. „Леге“ №4; e-mail: [email protected]; тел. 02 9859 7105; факс: 02 9859 7152; работно време: от 9:00 до 17:30 часа;
 6. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде подадено писмено, по факс или по електронен път, както и устно. След регистрацията му се насочва съгласно условията и реда за достъп до обществена информация в Агенцията по обществени поръчки за изготвяне на обосновано решение, което се изпраща на заявителя.
 7. Изисквания: съгласно чл. 25, ал. 1 от Закон за достъп до обществена информация.
 8. Необходими документи: Образец на заявление и образец на протокол за устно заявяване.
 9. Образци на формуляри: Заявление за достъп до обществена информация; Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация; Искане за предоставяне на информация за повторно ползване.
 10. Начини на заявяване на услугата:
  Искане за достъп до обществена информация се прави чрез писмено заявление или устно запитване. Анонимни запитвания не се приемат.
 11. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Ниво 3, като услугата може да се предостави и да се получи по електронен път чрез:
  – чрез електронна поща на адрес [email protected];
  – Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерски съвет, на интернет адрес https://pitay.government.bg/, като електронната идентификация е посредством потребителско име и парола;
  – Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), като електронната идентификация е посредством Квалифициран електронен подпис, Електронна идентичност (eID) по смисъла на Закона за електронната идентификация, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт.
 12. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 30-дневен от датата на получаване на решението.
 13. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна, като заявителят дължи единствено заплащането на разходите по предоставянето, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето на нормативи, определени от министъра на финансите с Наредба № Н-1 (ДВ, бр. 22 от 18 март 2022 г.), която влиза в сила от 22 март 2022 г. и заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г.
 14. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министерство на финансите.
 15.  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс. Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Административен съд София- град.
 16. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected].
 17. Начини на получаване на резултата от услугата:
  – лично или от упълномощено лице;
  – чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка;
  – по електронен път.
  * Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.

„Документи, информация и отчети относно предоставения от АОП достъп до обществена информация“