Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира потребителите, че на 5 юли 2021 г. са установени технически проблеми в работата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Временното отпадане на някои функционалности е в резултат на прекъсване на оптични кабелни линии при извършване на ремонтни дейности в гр. София.

Предприети са спешни действия за възстановяване на нормалното функциониране на ЦАИС ЕОП.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувано е методическо указание относно осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувано е методическо указание относно осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-5 от 01 юли 2021 г. относно осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените  поръчки  (ЗОП) в  Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 233 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП (в сила от 01.07.2021 г.)

Публикувано е методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 233 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП (в сила от 01.07.2021 г.)

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-4 от 30 юни 2021 г. относно oсъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), което е в сила от 01.07.2021 г.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 235 от ЗОП,считано от 01.07.2021 г.

Публикувано е методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 235 от ЗОП,считано от 01.07.2021 г.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-3 от 30 юни 2021 г. относно осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в сила от 01.07.2021 г.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 3 юли 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Промяна в начина на регистрация на процедури за контрол чрез случаен избор

Промяна в начина на регистрация на процедури за контрол чрез случаен избор

От 1 юли 2021 г. се променя начинът за регистрация на процедури за контрол чрез случаен избор. Въвеждането на данни в системата за случаен избор се извършва изцяло чрез функционалностите на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Подаването на регистрационна форма по действащия до момента ред няма да е възможно след 23:59 ч. на 30 юни 2021 г. …

Виж Повече
Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол

Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол

От 1 юли 2021 г. регистрацията на процедури в системата за случаен избор и изпращането на документи за всички видове предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, се извършва изцяло чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Използват се разработени за целта функционалности, достъпни от работното пространство на съответната процедура.

Извън ЦАИС ЕОП се изпращат само документи за случаите по чл. 124, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ППЗОП и по чл. 235 от ЗОП (при изменения на договори, сключени в резултат на процедури, обявени преди задължението за използване на ЦАИС ЕОП (§ 48, ал. 2 от ППЗОП/обн. ДВ бр. 35 от 2021 г.). За тях и след 1 юли 2021 г. се прилага действащият към момента ред, чрез електронна поща [email protected].…

Виж Повече
Оповестяване на възлагането на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП

Оповестяване на възлагането на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП

С обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), планирано за 26.06.2021 г., се оптимизират функционалности, свързани с оповестяване на възлагането на обществените поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

Въвежда се задължително попълване на структурирани данни за всеки сключен договор, с цел да се ограничи вероятността за допускане на грешки от страна на възложителите. Данните са обособени в отделна секция в работното пространство на поръчката. Информацията включва наименование на поръчката и/или обособената позиция, възложителя/ите, избрания/те изпълнител/и, срока на договора/анекса и стойността. Въведените данни се пренасят автоматично във формата на обявлението, с което се оповестява възлагането.

Оптимизирането на процеса е възможно да окаже влияние върху създадени форми на обявления за възложена поръчка, които не са изпратени за публикуване преди 26.06.2021 г. При тази хипотеза, публикуването е възможно едва след създаване на нова форма на обявление.

Извършването на тази оптимизация цели да улесни възложителите и да повиши публичността и прозрачността в…

Виж Повече
Регистрация на външни експерти в ЦАИС ЕОП

Регистрация на външни експерти в ЦАИС ЕОП

Считано от 1 юли 2021 г. се променя начинът за включване на външни експерти в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките.

Действията по вписване и избор на външен експерт стават изцяло чрез функционалностите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Вписването в списъка става лично, като за целта експертът следва да е регистриран като физическо лице в системата и да притежава валиден квалифициран електронен подпис. Професионални сдружения и организации в съответния бранш имат възможност да предоставят само препоръки за конкретен експерт.

Данните от съществуващия Списък на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП (в сила от 01.10.2014 г.) на лицата, които са подали сами заявления за включване, ще бъдат мигрирани служебно в ЦАИС ЕОП на 30 юни 2021 г. Регистрация на външни експерти по досега действащия ред е възможно да се извърши до края на работния ден на 29 юни 2021 г. След мигриране на данните, всеки експерт от списъка ще получи на адреса на електронната поща, с който е извършена първона…

Виж Повече