Публикувана е инструкция относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува инструкция относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП.

Инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция относно подписване на оферти в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно подписване на оферти в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува инструкция за стопанските субекти относно подписване на заявление/оферта от повече от един представляващ стопанския субект чрез ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

С обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) са направени оптимизации на някои функционалности на системата. В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, търгувани на стокова борса.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 6 юни 2020 г. се извърши планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С планираното обновяването се извършиха оптимизации в мобилното приложение на системата, свързани с визуализацията на цените след отваряне на ценовите предложения, както и на съобщенията в профила на купувача.

Освен в мобилната версия, промени са направени и в продукционната среда на ЦАИС ЕОП. Те са свързани с подобряване и усъвършенстване на част от познатите функционалностите относно:

  • обществени поръчки с обособени позиции;
  • невъзможност да се изтрива чернова при наличие на изпратено обявление за изменение към Официалния вестник на Европейския съюз;
  • подобряване функционалността за корекции в обявлението за приключване на договор за обществена поръчка;
  • автоматичен изход от системата за потребител при изтичане на сесията му и др.

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се публикуват периодично на Портала за общес…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 6 юни 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на системата.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действие за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, са налични на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП през м. юни 2020 г.

Онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП през м. юни 2020 г.

Продължава провеждането на онлайн обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) през м. юни 2020 г.

В тях могат да се включат представители на централната и местна администрация. Целта е служителите от администрацията да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа.

Обученията са част от проекта за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа, който се реализира чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Потвърдените обучения за м. юни са 34 с лектори – представители на изпълнителя по проекта Консорциум „ЕОП България“.

Актуална информация, свързана с ползването на системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.…

Виж Повече
Продължават онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП

Продължават онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП

През м. май продължава провеждането на онлайн обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) предвидено за представители на централната и местна администрация.

Обученията се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., което е в изпълнение на проекта за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа.

Лектори на обученията са представители на изпълнителя по проекта – Консорциум „ЕОП България“. С обученията се цели служителите от централната и местна администрация да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа.

Потвърдените обучения за м. май са 40. Заявки за включване в обученията за м. юни 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

Актуална информация, свързана с ползването на системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.…

Виж Повече
Успешно е обновена продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Успешно е обновена продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 2 май 2020 г. се извърши планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С планираното обновяването се подобриха и усъвършенстваха част от вече познатите функционалностите на системата свързани с:

  • осигуряване възможност за възложителите да достъпят информация за формули към методики за оценка в ЦАИС ЕОП чрез бутон в секция „Настройки на етапа“;
  • предоставяне на възможност да се създадат повече от един въпроса от тип ЕЕДОП при техниките за възлагане – Динамична система за покупки и Квалификационна система;
  • подобряване функционалността на анонимизация при конкурса за проект, като на публичната страница не се визуализират кандидатите/участниците;
  • оптимизиране на процеса по регистрация на стопанските субекти и др.

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална телефонна линия 0700 17 151.

Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се публикуват периодично на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 2 май 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на системата.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действие за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях. В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, са налични на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“. …

Виж Повече
Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно оповестяване на промени в публикувана обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) чрез обявление за изменение или допълнителна информация.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече