Обновяване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Обновяване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Новите електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms) са достъпни на тестовата среда на ЦАИС ЕОП.

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 11.01.2024 г. (четвъртък), е обновена тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Версията съдържа новите електронни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, както и нови национални образци на обявления.

Възложителите имат възможност да се запознаят с промените и да попълнят обявления, както за откриване на нови, така и за управление на вече стартирани поръчки (обявление за промяна, възлагане, изменение на договор и пр.).

Напомняме, че съгласно промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г., от 1 февруари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри. Продукционната…

Виж Повече
АОП: Възложителите на обществени поръчки да обновят профилите си в ЦАИС ЕОП

АОП: Възложителите на обществени поръчки да обновят профилите си в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира възложителите да обновят профилите си в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Актуализацията се налага във връзка с въвеждането на новите електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms), съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780.

Всички възложители, които в секция „Профил на организацията“ за „Вид на възлагащия орган“ и/или „Основна дейност“ са посочили „Друг вид“/“Друга дейност“ следва да редактират информацията, като посочат друга стойност от предложените в падащия списък.Това се налага, тъй като полетата „Правна категория на купувача (BT-11)“, „Дейност на органа (BT-10)“  и „Дейност на възложителя (BT-610)“ от новите формуляри не допускат възложителят да дефинира вида и дейността си в отделно описателно поле.

При необходимост от съдействие за извършване на посочените действия, възложителите могат да се свържат с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП.…

Виж Повече
АОП пусна видеоклип с инструкции за използване на електронен търг

АОП пусна видеоклип с инструкции за използване на електронен търг

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предприема редица мерки за повишаване на почтеността и прозрачността на възлагателния процес в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Популяризирането на електронните техники и инструменти за възлагане и повишаване на квалификацията и капацитета на възложителите за тяхното прилагане са сред предвидените стъпки за постигане на целите. Електронните техники и инструменти се считат за средство за повишаване на конкуренцията, публичността и прозрачността, подобряване на достъпа до пазара на обществените поръчки, включително за малките и средните предприятия, и за постигане на икономическа ефективност.

Като част от мерките АОП представя на вниманието на възложителите видео материал за използване на електронен търг. В клипа се дава информация за този  повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална оценка на офертите и позволява класиране с помощта на автоматични методи. Инструментът спомага за намаляване на времето и административната тежест, постигане на по-добри търговски условия и повишаване на прозрачността, което, от своя страна, води до рационализиране на процедурите.…

Виж Повече
Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги.

Вашeтo впечатлениe от  работата на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е важно за нас и ще ни помогне да предприемем стъпки за оптимизиране на обслужването Ви.

С цел да подобрим работата на екипа на АОП, моля, попълнете анкетата на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqhnErROYl4t-CHmRBB8Rc1SExzDWGjBtuAxBa6tXD3pTrrA/viewform

Виж Повече
Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувата Инструкция относно създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, търгувани на стокова борса. Промените в текстовете са отбелязани с нови дати.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови инструкцията относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП.

Инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Оптимизации на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Оптимизации на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 30 октомври 2021 г. успешно бе обновена продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С извършеното обновяване се оптимизираха част от функционалностите на системата, които се отнасят до прилагане на нови валидационни правила относно формата на попълване на телефонните номера в служебните профили на потребителите и в профилите на външните експерти, както и при оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП, в контекста на обособена позиция.

Съгласно извършените промени, поле „Телефон“ в картата с информация за контакт на  потребителитена системата следва да отговаря на позволения формат: „+359 123456789/+359 123456789-0001/+359 123456789/79/80/81“. Валидационното правило е относимо и при попълване на информацията в профила на външния експерт. Правилното изписване на телефонния номер е обвързано с възможностите за редакция на информация в служебния потребителски профил, например при желание да се смени адрес и/или друго, както и при управление на служителите от администратора на организацията при извършване на действия…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 30 октомври 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

С планираното обновяване са оптимизирани част от функционалностите на ЦАИС ЕОП свързани с модули „Електронно възлагане и управление на договор“, „Електронна жалба“, „Външен контрол, осъществяван от АОП“ и др., като са извършени промени в част от екранните изгледи. Допълнително са отстранени, констатирани от страна на крайните потребители затруднения.

Описание на начина на работа със системата може да намерите в ръководствата за възложителите и стопанските субекти.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече