Обществените поръчки стават изцяло електронни от 14 юни

Обществените поръчки стават изцяло електронни от 14 юни

Агенцията по обществени поръчки информира, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители.

Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители, които не използват ЦАИС ЕОП следва да започнат да я прилагат един месец след отмяната на извънредното положение.

В съответствие с решение на Народното събрание от 03 април 2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13 май 2020 г.

Възложителите и стопанските субекти, които към момента не са направили своята регистрация в системата могат да се регистрират на електронен адрес: https://eop.bg/

Виж Повече
Продължават онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП

Продължават онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП

През м. май продължава провеждането на онлайн обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) предвидено за представители на централната и местна администрация.

Обученията се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., което е в изпълнение на проекта за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа.

Лектори на обученията са представители на изпълнителя по проекта – Консорциум „ЕОП България“. С обученията се цели служителите от централната и местна администрация да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа.

Потвърдените обучения за м. май са 40. Заявки за включване в обученията за м. юни 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

Актуална информация, свързана с ползването на системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.…

Виж Повече
Успешно е обновена продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Успешно е обновена продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 2 май 2020 г. се извърши планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С планираното обновяването се подобриха и усъвършенстваха част от вече познатите функционалностите на системата свързани с:

  • осигуряване възможност за възложителите да достъпят информация за формули към методики за оценка в ЦАИС ЕОП чрез бутон в секция „Настройки на етапа“;
  • предоставяне на възможност да се създадат повече от един въпроса от тип ЕЕДОП при техниките за възлагане – Динамична система за покупки и Квалификационна система;
  • подобряване функционалността на анонимизация при конкурса за проект, като на публичната страница не се визуализират кандидатите/участниците;
  • оптимизиране на процеса по регистрация на стопанските субекти и др.

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална телефонна линия 0700 17 151.

Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се публикуват периодично на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 2 май 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на системата.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действие за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях. В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, са налични на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“. …

Виж Повече
Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за оповестяване на обявление за изменение или допълнителна информация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно оповестяване на промени в публикувана обществена поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) чрез обявление за изменение или допълнителна информация.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно възлагането на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в  Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Описаният подход е приложим за всички многоетапни процедури, за които са поставени еднакви общи изисквания.

Важно: В случай че се стартира поръчка в ЦАИС ЕОП, в която за всяка обособена позиция са поставени различни изисквания, секция „Изисквания“ на „Общи изисквания“ трябва да остане празна. В нея не следва да се добавят каквито и да е въпроси/записи, в т.ч. и указания, като напр. указания за попълване на офертите и др.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Онлайн обучения за работа с ЦАИС ЕОП през м. април

Онлайн обучения за работа с ЦАИС ЕОП през м. април

Агенцията по обществени поръчки (АОП), която е бенефициент по проект BG05SFOP001-1.003-0002-C01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) съвместно с изпълнителя, Консорциум „ЕОП България“, продължават провеждането на обучения за работа със Системата за служители от централната и местна администрация през м. април. Обученията се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Провеждането на обученията е дистанционно. През на м. април 2020 г. са планирани общо 41 броя онлайн обучения. До момента са проведени 18 обучения, като за последните две седмици на  м. април предстои да бъдат проведени още 23 обучения.

Заявки за включване в обученията за м. май 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

С обученията се цели служителите от централната и местна администрация да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа. За осигуряване на по-голяма ефективност в обучението е необходимо наличието на персонален Квалиф…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Публикувана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от Закона за обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“. …

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови Инструкцията относно начина за оповестяване възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Описаният подход е приложим за всички процедури без обявление, за които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 29 от 27.03.2020 г., е обнародвано Постановление № 49 от 23 март 2020 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 2016 г.

С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г.

Преобладаващата част от измененията и допълненията са свързани с ползването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В тази връзка са прецизирани правилата за подаване на заявления, оферти и конкурсни проекти, за работа на комисиите, провеждането на процедурата конкурс за проект, както и събирането на оферти с обява.

Постановлението влиза в сила от 1 април 2020 г. с изключение на разпоредбата чл. 58, ал. 3 относно провеждане на жребий чрез системата, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.…

Виж Повече