АОП пусна видеоклип с инструкции за използване на електронен търг

ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) предприема редица мерки за повишаване на почтеността и прозрачността на възлагателния процес в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Популяризирането на електронните техники и инструменти за възлагане и повишаване на квалификацията и капацитета на възложителите за тяхното прилагане са сред предвидените стъпки за постигане на целите. Електронните техники и инструменти се считат за средство за повишаване на конкуренцията, публичността и прозрачността, подобряване на достъпа до пазара на обществените поръчки, включително за малките и средните предприятия, и за постигане на икономическа ефективност.

Като част от мерките АОП представя на вниманието на възложителите видео материал за използване на електронен търг. В клипа се дава информация за този  повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална оценка на офертите и позволява класиране с помощта на автоматични методи. Инструментът спомага за намаляване на времето и административната тежест, постигане на по-добри търговски условия и повишаване на прозрачността, което, от своя страна, води до рационализиране на процедурите. Електронните търгове поставят участниците директно един срещу друг, при наддаване в реално време, което се отразява положително на конкуренцията.

Модулът „Електронен търг” в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) дава възможност за използване на този електронен инструмент от възложителите в България. Употребата му се посочва при подготовка на поръчката. Параметрите на търга се въвеждат от възложителя преди активиране. След това всички участници с допустими оферти получават достъп през потребителските си профили в ЦАИС ЕОП. Търгът протича в последователни рундове, като всеки от тях е с определена продължителност, в рамките на която предложенията може да се подобряват. Информацията се обновява след всеки рунд. С приключване на търга системата преизчислява крайното класиране и добавя стойностите от офертите на участниците в секция „Оценка на офертите“ в работното пространство на поръчката.

Във видео материала се демонстрират три типа наддаване. Повече информация относно модул „Електронен търг“ в ЦАИС ЕОП е достъпна в Секция 5.2.3.13. в Ръководството на възложителя и Секция 5.2.4.9. в Ръководството на Стопанските субекти.


 

Електронен търг

 


Споделете в социалните мрежи: