Действие на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки

 Обнародван е Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. Бр. 28 от 24.03.2020 г.) Част от мерките засягат възлагането на обществени поръчки. Предвидени са изключения от приложното поле на ЗОП, които се прилагат за времето на извънредното положение. Те са свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и се отнасят до:

  • закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
  •  закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
  • възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Предвидено е изрично основание за удължаване на срока за изпълнение на договор за обществена поръчка по искане на изпълнителя. Максималният период на удължаване не може да бъде по-дълъг от срока на действие на извънредното положение.

Възложителите, за които задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП все още не е възникнало, продължават да възлагат поръчки по досегашния ред до един месец след отмяната на извънредното положение.

Към настоящия момент се разглеждат разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение с оглед отражението им върху всички срокове за провеждане и приключване на обществените поръчки.