Утвърден е нов пакет документи относно провеждането на външен предварителен контрол по чл. 232, чл. 233 и чл. 235 от ЗОП

На Портала за обществени поръчки, в секция „Предварителен контрол“, подсекция „Обща информация“ е публикуван обновен пакет документи относно осъществяването на външен предварителен контрол по чл. 232, чл. 233 и чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На посочения адрес са налични актуализирани правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол, както и на образци на придружително писмо/уведомление за изпращане на документи за контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП и становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, които се прилагат от 01.07.2021 г.