ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки

На 16.12.2020 г. Европейската комисия (ЕК) публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки (ProcurCompEU). Инструментите предоставят общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки, като целта е подпомагане на организациите и/или отделните лица при оценяване на наличните познания и умения, свързани с обществените поръчки, и идентифициране на пропуските, както и при разработване но инструменти за обучение и развитие.

Основните документи включват:

  • Преглед на ProcurCompEU и неговата употреба;
  • Матрица на компетентностите, която очертава 30 компетентности и уменията, които специалистите в областта на обществените поръчки следва да притежават в зависимост от изпълняваната от тях роля;
  • Инструмент за самооценка, който специалистите и организациите могат да използват за оценяване на собствените си нива на владеене и организационна зрялост по отношение на различните компетентности, определени в матрицата на компетентностите;
  • Обща програма за обучение, в която се посочват начини за подобряване знанията и уменията в областта на обществените поръчки;
  • Проучване относно професионализацията на обществените поръчки в ЕС и извън него.

В публикуваното от ЕК съобщение се посочва, че инструментите могат да бъдат адаптирани съобразно конкретните потребности на ползвателите, като до тях е осигурен свободен и безплатен достъп (https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/professionalisation-public-buyers/procurcompeu-european-competency-framework-public-procurement-professionals_bg).

Част от документите са налични и на български език.