Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви обобщение на основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор през 2021 г.

АОП изготви документ с най-често допусканите грешки на етапа на подготовка на възлагателния процес през 2021 г. Документът е във връзка със заложена мярка в Компонент 2.Г.1 Бизнес среда на стълб „Справедлива България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, официално представен от българското правителство на 15.10.2021 г. Публикуването му цели да подобри достъпа до резултатите от контрола чрез случаен избор (КСИ) и да повиши информираността за правилното прилагане на законодателството в областта.

КСИ е регламентиран в чл. 229, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки като една от формите за оказване на методическа помощ на възложителите. Проверените чрез КСИ процедури са избрани чрез специален  софтуер – Система за случаен избор, и по методика, отчитаща нивото на риск. За резултатите от проверките АОП изготвя становища с констатации и препоръки за отстраняване на установените пропуски.

В обобщението са синтезирани основните и специфични грешки, установени в резултат от проверяваните документи: решението за откриване на процедурата, обявлението, с което се оповестява откриването, техническата спецификация и методиката за оценка на офертите.

Коментираните в документа пропуски и грешки са илюстрирани с конкретни примери, като са предоставени указания за тяхното недопускане.

Докладът е публикуван в раздел „Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)“ на Портала за обществени поръчки.

Линк към доклада.