Информационно събитие по проекта за изграждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

На 28 април 2021 г. се проведе онлайн информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.003-0002-C01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.