Методическото указание относно посочване на информация в ЕЕДОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-11 от 16 юли 2020 г. относно посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.