Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-10 от 09 юли 2020 г. относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.