Методически указания

Резултати: 50
Възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки - в сила до 21.12.2023 г.
Отвори Дата: 21 Ноември 2022
Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация
Отвори Дата: 01 Април 2022
Възлагане и изпълнение на обществени поръчки с предмет доставка на гориво за отопление
Отвори Дата: 16 Юли 2021
Прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 09 Юли 2021
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Отвори Дата: 01 Юли 2021