Методически указания

Резултати: 50
Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – ЦАИС ЕОП (в сила от 01.07.2021 г).
Отвори Дата: 30 Юни 2021
Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), считано от 01.07.2021 г.
Отвори Дата: 30 Юни 2021
Съхраняване на документите в досието на обществената поръчка
Отвори Дата: 22 Юни 2021
Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП
Отвори Дата: 14 Юни 2021
Публикации чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупка (ЦОП)
Отвори Дата: 16 Ноември 2020