Методическото указание относно публикации чрез ЦАИС ЕОП на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на ЦОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-13 от 16 ноември 2020 г. относно публикации чрез Централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.