Нови моменти при контрола чрез случаен избор във връзка възлагането чрез ЦАИС ЕОП

От 01 януари 2020 г., влезе в сила изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП),  което задължава възложителите да използват Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), съгласно график, приет с Постановление № 332/13.12.2019 г. на Министерския съвет. В тази връзка за възложителите, които прилагат ЦАИС ЕОП, преустановяват използването на специализирания софтуер „Редактор на форми“, освен в предвидените в ЗОП случаи.

Налице са следните нови моменти при осъществяването на контрола чрез случаен избор на процедури, възлагани чрез ЦАИС ЕОП:

  • Решенията и обявленията се създават в платформата;
  • Мотивите за несъгласие с предварителното становище на Агенцията по обществени поръчки (АОП) се изпращат с придружително писмо, най-късно на следващия работен ден след публикуването в Регистъра на обществените поръчки на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата (чл. 232, ал. 7 ЗОП).

Изборът на случаен принцип на процедурите, които се проверяват от АОП, отново се осъществява посредством системата за случен избор, поради което възложителите следва да поддържат активна регистрацията си на упълномощен потребител в „Регистър на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП“.

Подробна информация относно осъществяването на външния предварителен контрол по чл. 232 ЗОП се съдържат в методическо указание.