Днес 10.11.2005г. Министерски Съвет, на свое заседание, прие Национална стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005 – 2007 г.

При изготвяне на стратегията са взети предвид препоръките на Европейската комисия и СИГМА, отразени в редовните им доклади за институционално развитие на Агенцията по обществени поръчки ( АОП ) и системата на обществените поръчки в страната, както и препоръката на Европейската комисия за съвместно разглеждане на секторите обществени поръчки и концесии. Основната стратегическа цел е …

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Агенцията по обществени поръчки изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Целта на предложения законопроект е постигане на пълно съответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, както и усъвършенстване на правната рамка при гарантиране спазването на принципите на прозрачност, равнопоставеност, свободна …

Виж Повече

Валентин Павлов, създател на електронния регистър на обществените поръчки, получи от президента Георги Първанов наградата “Джон Атанасов”.

Валентин Павлов, създател на електронния регистър на обществените поръчки, получи от президента Георги Първанов наградата “Джон Атанасов”. Отличието се връчва на млад българин, който има значим принос за развитието на информационното общество. Валентин Павлов е вицепрезидент на една от най-големите български софтуерни компании “Рила Солюшънс” ЕАД. Неговите изследвания в областта на лингвинистичното моделиране са основа …

Виж Повече

ВАЖНО! За публикуване в Регистъра на обществените поръчки се приемат само подписани и подпечатани от възложителя:

Решения за откриване на процедура; Решения за прекратяване на процедура; Решения за удължаване на срока за приемане на оферти; Обявления за възлагане на обществени поръчки; Информация за сключен договор; Както и всички други документи, които подлежат на вписване в Регистъра на обществените поръчки; Не се публикуват документи: Изпратени по факс; Копия на документи; Публикуват се …

Виж Повече

Днес 17.08.2005 г. (сряда) Агенцията по обществени поръчки (АОП) дари на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) «НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ».

Днес 17.08.2005 г. (сряда) Агенцията по обществени поръчки (АОП) дари на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) «НАРЪЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ». 39-те наръчници са преназначени за кметовете на 39-те, засегнати от наводненията общини. Целта на дарението е да бъдат подпомогнати кметовете в процеса на възлагане на обществени поръчки за отстраняване на щетите от …

Виж Повече

Във връзка с наводненията в страната и отпуснатите от правителството на България средства за възстановяване на щетите

Във връзка с наводненията в страната и отпуснатите от правителството на България средства за възстановяване на щетите, Агенцията по обществени поръчки публикува на страницата на www.aop.bg, в раздел “Практика”, категория “Методически указания” Методическо указание относно прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и Структура на процедурата на договаряне без …

Виж Повече

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор със финансовото съдействие на Дирекция “Национален фонд” при Министерство на финансите. Процедурата се провежда в съгласие с правилата на програма ФАР. Пълната …

Виж Повече

Прилагане на чл.90, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т.4 от ЗОП дава правно основание на възложителите, в случаите, когато поради наличие на непреодолима сила не могат да се спазят сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление, да възложат обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление. За прилагането на …

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с Асоциация на общините в Дания (LGDK) приключиха успешно проекта на Европейския Съюз

Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с Асоциация на общините в Дания ( LGDK) приключиха успешно проекта на Европейския Съюз “Укрепване на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки и усъвършенстване на правната рамка в областта на обществените поръчки”. С цел укрепване на административния капацитет на АОП, ЕС осигури подкрепа чрез програмата ФАР. Туининг проекта …

Виж Повече

Регистърът на обществени поръчки предлага нова услуга – он-лайн попълване на образците на обявления.

Регистърът на обществени поръчки предлага нова услуга – он-лайн попълване на образците на обявления. Тази услуга е достъпна за възложителите, които притежават електронен подпис и са упълномощени потребители на Регистъра. Инструкции за регистриране като упълномощен потребител могат да се намерят на страницата на Агенцията в подменю Практика/ Практически указания. При он-лайн попълване на обявления за …

Виж Повече