Прилагане на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица след 1 ноември 2019 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) Ви уведомява, че съгласно промяната в § 131 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с § 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), при използване на реда за събиране на оферти с обява и покана до определени лица възложителите следва да прилагат Глава двадесет и шеста в редакцията до 1 ноември 2019 г.
Промените по Глава двадесет и шеста от ЗОП и използването на утвърдените от изпълнителния директор на АОП образци със Заповед № РД-53/27.06.2019 г. влизат в сила заедно със задължението на възложителите да използват Централизираната автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) съгласно график, приет с Постановление на Министерския съвет.