Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 35 от 27.04.2021 г., е обнародвано Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в закона, в сила от 1 януари 2021 г.

Преобладаваща част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ и са свързани с подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите; броенето на сроковете при провеждане на поръчките; обмена на документи между възложителите и АОП при осъществявания от нея външен предварителен контрол, както и реда за вписване на външни експерти чрез системата, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчки.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.