Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр. 29 от 27.03.2020 г., е обнародвано Постановление № 49 от 23 март 2020 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 2016 г.

С приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2020 г.

Преобладаващата част от измененията и допълненията са свързани с ползването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В тази връзка са прецизирани правилата за подаване на заявления, оферти и конкурсни проекти, за работа на комисиите, провеждането на процедурата конкурс за проект, както и събирането на оферти с обява.

Постановлението влиза в сила от 1 април 2020 г. с изключение на разпоредбата чл. 58, ал. 3 относно провеждане на жребий чрез системата, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.