Обнародвано е допълнение в Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр.23 от 14.03.2020 г., е обнародвано допълнение в Закона за обществените поръчки.

Допълнението е в чл. 13, ал. 1 от ЗОП, където се създава т. 21 относно закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.