Онлайн обучения за работа с ЦАИС ЕОП през м. април

Агенцията по обществени поръчки (АОП), която е бенефициент по проект BG05SFOP001-1.003-0002-C01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) съвместно с изпълнителя, Консорциум „ЕОП България“, продължават провеждането на обучения за работа със Системата за служители от централната и местна администрация през м. април. Обученията се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Провеждането на обученията е дистанционно. През на м. април 2020 г. са планирани общо 41 броя онлайн обучения. До момента са проведени 18 обучения, като за последните две седмици на  м. април предстои да бъдат проведени още 23 обучения.

Заявки за включване в обученията за м. май 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

С обученията се цели служителите от централната и местна администрация да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа. За осигуряване на по-голяма ефективност в обучението е необходимо наличието на персонален Квалифициран електронен подпис и регистрация в продукционната среда на ЦАИС ЕОП.

Всички новини, свързани с ползването на Системата, организирани от АОП обучения и помощни материали са налични на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.