Създаване на обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Обновено е Ръководството за възложители в частта относно създаване на обществени поръчки с обособени позиции в Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). По препоръка на разработчика на системата, най-добър резултат се постига, когато броят на обособените позиции в обществена поръчка не надвишава 40 (четиридесет).

Препоръката се съдържа в раздели 5.2.4.2.1. – Създаване на поръчка с обособени позиции и 5.2.4.2.4. – Добавяне на обособена позиция от Ръководството.

Документът е достъпен на електронни адреси – https://app.eop.bg/ и https://identity-test.eop.bg/ .