Оповестяване на възлагането на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП

С обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), планирано за 26.06.2021 г., се оптимизират функционалности, свързани с оповестяване на възлагането на обществените поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

Въвежда се задължително попълване на структурирани данни за всеки сключен договор, с цел да се ограничи вероятността за допускане на грешки от страна на възложителите. Данните са обособени в отделна секция в работното пространство на поръчката. Информацията включва наименование на поръчката и/или обособената позиция, възложителя/ите, избрания/те изпълнител/и, срока на договора/анекса и стойността. Въведените данни се пренасят автоматично във формата на обявлението, с което се оповестява възлагането.

Оптимизирането на процеса е възможно да окаже влияние върху създадени форми на обявления за възложена поръчка, които не са изпратени за публикуване преди 26.06.2021 г. При тази хипотеза, публикуването е възможно едва след създаване на нова форма на обявление.

Извършването на тази оптимизация цели да улесни възложителите и да повиши публичността и прозрачността във възлагателния процес.