Поименен Списък на възложителите, задължени да прилагат ЦАИС ЕОП от 1 януари 2020 г.

С Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. Министерският съвет прие график за задълженията на възложителите да прилагат Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя изчерпателен списък с пилотните възложители, за които задължението да използват ЦАИС ЕОП влиза в сила от 1 януари 2020 г.:

  • Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 от Закона за
    обществени поръчки (ЗОП):

Министър-председател;

Министър на отбраната;

Министър на външните работи;

Министър на финансите;

Министър на вътрешните работи;

Министър на регионалното развитие и благоустройството;

Министър на труда и социалната политика;

Министър на правосъдието;

Министър на образованието и науката;

Министър на здравеопазването;

Министър на културата;

Министър на околната среда и водите;

Министър на земеделието, храните и горите;

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Министър на икономиката;

Министър на енергетиката;

Министър на туризма;

Министър на младежта и спорта.

  • Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 10 от ЗОП – председателите на:

Държавна агенция „Архиви“;

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“;

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“;

Държавна агенция „Електронно управление“;

Държавна агенция за бежанците;

Държавна агенция за българите в чужбина;

Държавна агенция за закрила на детето;

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;

Държавна агенция „Национална сигурност“;

Държавна агенция „Технически операции“;

Национален статистически институт.

  • Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 11 от ЗОП – председателите на:

Държавна комисия по сигурността на информацията;

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

  • Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП – изпълнителните директори на:

Агенция за устойчиво енергийно развитие – МЕ;

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – МЗ;

Изпълнителна агенция по лекарствата – МЗ;

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – МЗХГ;

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ – МЗХГ;

Изпълнителна агенция по горите – МЗХГ;

Изпълнителна агенция по лозата и виното – МЗХГ;

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – МЗХГ;

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – МЗХГ;

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – МЗХГ;

Българска агенция за инвестиции – МИ;

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ – МИ;

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – МИ;

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – МОН;

Изпълнителна агенция по околна среда – МОСВ;

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – МО;

Агенция по вписванията – МП;

Агенция по геодезия, картография и кадастър – МРРБ;

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – МТИТС;

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“- МТИТС;

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – МТИТС;

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ – МТИТС;

Агенция за социално подпомагане – МТСП;

Агенция за хората с увреждания – МТСП;

Агенция по заетостта – МТСП;

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – МТСП;

Национален институт за помирение и арбитраж – МТСП;

Агенция по обществени поръчки – МФ;

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ – МФ.

  • Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП – кметовете на:

Столична община;

Община Пловдив;

Община Варна;

Община Стара Загора;

Община Благоевград;

Община Бургас;

Община Русе.

  • Възложители по чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП

Агенция „Митници“;

Агенция за държавна финансова инспекция;

Държавна комисия по хазарта;

Национална агенция за приходите;

Централен орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

  • Възложители по чл. 5, ал. 4 от ЗОП:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД;

ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД;

„Мини Марица – изток“ ЕАД;

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

За улеснение на всички заинтересовани лица Агенцията предоставя методическо указание с приложен „Списък на възложителите, задължени да прилагат ЦАИС ЕОП от 1 януари 2020 г.“. От тази дата те са задължени да стартират нови поръчки единствено чрез ЦАИС ЕОП.

Прилагането на платформата се отнася до провеждането на всички видове процедури, предвидени в ЗОП, както и възлагането на обществени поръчки по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица.