Правителството прие График за използване на ЦАИС ЕОП

Днес, 11 декември 2019 г., Министерския съвет прие постановление, с което се определя график за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Одобреният график съдържа два етапа. Първият, стартира на 1 януари 2020 г. От тази дата възлагането на обществени поръчки чрез електронната платформа е задължително за три групи възложители:

  • органи на изпълнителната власт – Министерския съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции, както и второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството на финансите, създадени с нормативен акт, включително Централния орган за покупки за нуждитена органите на изпълнителната власт;
  • кметове на общини, които са водещи през последните години по броя на възлаганите от тях обществени поръчки – Столична община, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас и Русе;
  • представители на секторни възложители, които се отличават с голям опит, определен на база броя на възложените обществени поръчки – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица-изток“ ЕАД, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Вторият етап стартира от 1 април 2020 г. От тази дата всички останали възложители се задължават да възлагат процедури за обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.

Чрез поетапното въвеждане на задължителното ползване на ЦАИС ЕОП се цели осигуряване на нейното стабилно функциониране с оглед минимизиране на евентуални рискове от забавяне на обществените поръчки.