Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Днес, на заседание, правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2021 г.

Значителна част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Те касаят прецизиране на разпоредбите относно подписване, криптиране и съхраняване на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата. Уточнени са и правилата за броенето на сроковете при провеждане на поръчките. С цел подпомагане на стопанските субекти е прието, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал.

Друга промяна  касае публичното оповестяване на подадените единични цени. С измененията в ППЗОП се посочва, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират.

Във връзка с прилагане на електронното възлагане е уточнено, че прилагането на жребий при класиране на участниците, като част от етапа на оценяване, може да си извърши както в платформата, така и извън нея.

За уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта, са прецизирани и допълнени и други разпоредби в ППЗОП, напр. относно публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение, състава на журито при провеждане на конкурс за проект, деклариране на личното състояние на кандидатите при поръчки в областите отбрана и сигурност.

Променен е и начинът за включване на специалисти в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките. Тези действия ще се извършват и поддържат изцяло чрез функционалностите на платформата. Новите условия и ред изискват въвеждането на данните да става лично от експертите, като организациите и сдруженията ще могат да предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включването му в него.

Направени са промени и по отношение на осъществявания външен предварителен контрол от АОП, като считано от м. юли 2021 г. обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.