Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол

От 1 юли 2021 г. регистрацията на процедури в системата за случаен избор и изпращането на документи за всички видове предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, се извършва изцяло чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Използват се разработени за целта функционалности, достъпни от работното пространство на съответната процедура.

Извън ЦАИС ЕОП се изпращат само документи за случаите по чл. 124, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ППЗОП и по чл. 235 от ЗОП (при изменения на договори, сключени в резултат на процедури, обявени преди задължението за използване на ЦАИС ЕОП (§ 48, ал. 2 от ППЗОП/обн. ДВ бр. 35 от 2021 г.). За тях и след 1 юли 2021 г. се прилага действащият към момента ред, чрез електронна поща [email protected].