Публикуван е за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки Ви уведомява, че днес на Портала за обществени консултации (ПОК) е публикуван проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г.

С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г.

Прецизирането на разпоредбите е свързано с ползването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Предложени са промени на правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Предоставена е повече яснота относно събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия.

Проектите на документите са достъпни и на електронната страница на Министерството на финансите в раздел Проекти на нормативни и други актове, подраздел Проекти на постановления, правилници и наредби на Министерския съвет.

Срокът за приключване на общественото обсъждане на ПОК е 8 март 2020 г.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на електронни адреси: p.dim[email protected].