Публикувана е инструкция относно възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за възлагане на обществени поръчки чрез „Покана до определени лица“ чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 191, ал. 2 от ЗОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.