Публикувана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от Закона за обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.