Стартира електронното възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП

На 1 януари 2020 г. стартира електронното възлагане на обществените поръчки в страната. Съгласно прието от Министерския съвет Постановление № 332 от 13 декември 2019 г., електронизацията на обществените поръчки се извършва по график за поетапно въвеждане. Цялостната дигитализация се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Въвеждането на етапи в процеса към изцяло електронно възлагане е с цел оптимално натоварване и осигуряване на стабилно функциониране на Системата. Пилотно, от началото на годината, в ЦАИС ЕОП започват да възлагат централната администрация, големи общини и секторни възложители с голям опит.

Предвидено е до 1 април 2020 г. едновременно да се използват и двата Регистъра на обществените поръчки – този, достъпен чрез Портала за обществени поръчки (ПОП), и Регистърът на обществените поръчки в ЦАИС ЕОП.

Всеки стопански субект следва да има регистрация в ЦАИС ЕОП, за да може да кандидатства/участва в процедури, които стартират единствено в Системата. В същото време е необходимо да се следи за нови процедури за възлагане на обществени поръчки и в стария Регистър, достъпен чрез ПОП.

Проектът по разработването и въвеждането на единната национална електронна уеб-базирана платформа за електронни обществени поръчки е сериозна стъпка напред към електронизиране на обществените услуги в страната. Системата е сложна и многокомпонентна. Разработването ѝ е разделено на 32 модула, които целят да обхванат всички етапи на възлагането. ЦАИС ЕОП работи в режим 24/7 и не престава да се обновява, за да се премине плавно към новото технологично решение.

През изминалата 2019 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе активна кампания за запознаване на потребителите с провеждането на тази, така важна и значима за страната реформа в сектора. Част от дейностите по популяризиране на националната платформа са свързани с:

  • насърчаване ранната регистрация в Системата – на Портала за обществени поръчки са публикувани новини, а в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално има видеоматериали как се създава регистрация за отделните групи потребители
  • посочени са предимствата на платформата, сред които са осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност в сектора, намаляване на човешкия фактор във възлагателния процес, осигуряване на единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна поръчка, задължително прилагане на квалифицирани цифрови подписи, както и гарантиране на сигурността на информацията и офертите;
  • отворена е национална телефонна линия 0700 17 151, на която всяко заинтересовано лице може да получи експертна техническа помощ за работа със Системата;
  • създадени са ръководства за възложителите и за стопанските субекти, които подлежат на актуализация при всяко обновяване на ЦАИС ЕОП;
  • в първите 6 месеца на годината се проведоха 11 обучения за над 1 100 крайни потребители, а в последните два месеца – експерти на АОП участваха в още 15 обучения за над 450 потребителя;
  • експерти на АОП взеха участие в различни форуми и кръгли маси, на които запознаха широката аудитория с реформата в сектора;
  • публикувани са видеоматериали и инструкции за създаването на процедура в националната платформа, как се подава оферта от стопански субект и как се декриптира оферта;
  • създадени са възможности за търсене в Системата, които предлагат по-голяма проследимост на възлагателния процес чрез разширено търсене, бюлетин и статистики;
  • поддържа се рубрика „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, в която могат да се намерят отговори на най-често обсъжданите теми, свързани с използването на платформата и др.

За улеснение на потребителите АОП предостави достъп до тестова среда на ЦАИС ЕОП. След предварителна регистрация всяко заинтересовано лице може да симулира възлагателни процеси. Освен потребителите, в тестовата среда работи и екипът на АОП, който тества ежедневно функционалностите на Системата. Поради разделянето на Системата на модули, които се внедряват поетапно, е възможно тестовата среда да съдържа функционалности, които не са налични в продукционната среда към дадния момент.

Важен момент при електронното възлагане е, че всички документи в Системата с правна сила следва да бъдат подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Това дава допълнителна сигурност на потребителите при извършване на определените действия. Освен това, в ЦАИС ЕОП са реализирани високи защити по отношение на сигурността на офертите и чувствителната информация. Системата не позволява манипулиране на документите нито от страна на възложителите, нито от страна на участниците. Заявленията за участие и офертите на стопанските субекти в ЦАИС ЕОП са защитени, като те се съдържат в базата данни само в криптиран вид. Офертите/заявленията са двойно критирани с уникален ключ, който е генериран в Системата и техническо не е възможно да бъдат отворени без изрично допълнително действие по предоставяне на ключа за декриптиране от страна на стопанския субект – участник в процедурата.

В случай на необходимост от съдействие при работа с ЦАИС ЕОП, информация може да бъде получена на официалния електронен адрес на АОП – [email protected] и на национален телефон 0700 17 151.