Започна обсъждане на промени в ЗОП

От днес на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Със законопроекта се предлагат промени за прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство, допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им и въвеждане на допълнителни правила при работа с централизираната платформа за възлагане.

С промените, които детайлизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта, се уеднаквява подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения. Направено е уточнение по отношение на обхвата на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. С него се цели намаляване на случаите, в които са допустими промени в договорите и рамковите споразумения.

Предложените изменения, които се отнасят от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ уреждат издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез платформата.

Допълнителни промени са предложени при възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява. Предвидени са нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност. Предоставя се възможност за прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

С промените се предлага уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. С направените промени се въвеждат нови граници от 1-3 % и съответно от 5-10 %, при запазване на максималния размер.

С предложените изменения и допълнения се осигуряват необходимите нормативни предпоставки за използване на платформата и за установяване на правилна и непротиворечива практика по прилагане на закона.

Публикувани са следните документи:

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] и [email protected]