Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че считано от 15 януари 2020 г. Службата за публикации на Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) въвежда задължително спазване на някои валидационни правила в обявленията, подлежащи на публикация:

 • Основният CPV код в  полето „II.1.2) Основен CPV код“ трябва да съответства на обекта на поръчката, както следва:
  – доставки съответстват на CPV код, започващ от 0 до 44 и с 48;
  – строителство – с 45;
  – услуги – от 49 до 98.
 • Първите две букви от NUTS кода трябва да кореспондират с посочената държава.
   
 • Всички интернет адреси (URL) – трябва да започват с ‘http://’, ‘https://’, ‘ftp://’,  ‘ftps://’, ‘sftp://’ или ‘www’; не следва да съдържат интервали и не следва да завършват с точка (.).
 • При посочване на електронен адрес се разрешава използването само на един символ „@“ и не се допуска използване на символите: запетая; точка и запетая; шпация; както и символи на кирилица и специални символи (напр. , гръцки букви и пр.).
 • При посочване на предишна публикация следва да се спазва шаблонът, използван от ОВ на ЕС: (19|20)yy/S sss-nnnnnn, където yy са последните цифри от година, sss е номер на изданието на ОВ на ЕС – цифра между 001 и 259, а nnnnnn е шест-цифреният номер на конкретното обявление.

В случай на неспазване на горните изисквания, изпратените обявления няма да бъдат публикувани в ОВ на ЕС, респективно в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП.