Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно възлагането на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в  Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Описаният подход е приложим за всички многоетапни процедури, за които са поставени еднакви общи изисквания.

Важно: В случай че се стартира поръчка в ЦАИС ЕОП, в която за всяка обособена позиция са поставени различни изисквания, секция „Изисквания“ на „Общи изисквания“ трябва да остане празна. В нея не следва да се добавят каквито и да е въпроси/записи, в т.ч. и указания, като напр. указания за попълване на офертите и др.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.