Запазване на уникалните партидни номера на възложители в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че предстои прехвърляне на наличните уникални партидни номера на възложители от действащия Регистър на обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). По този начин възложителите ще продължат да използват същите партидни номера и в новата Система след 1 януари 2020 г.

Важно: Установени са случаи на организации, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, но са се регистрирали като такива с цел симулиране на възлагателните процеси в продукционната среда на ЦАИС ЕОП и запознаване с функционалностите й. Информираме Ви, че в тези случаи АОП служебно ще промени типа на регистрацията от „Възложител“ на „Стопански субект“. Засегнатите организаци, които се самоопределят като възложители, следва писмено да уведомят АОП за това обстоятелство.

Всяко заинтересовано лице, което желае да продължи с тестването на функционалностите на ЦАИС ЕОП, може да го направи след нова регистрация в предоставената тестова среда на адрес: https://app-test.eop.bg/.