Индивидуални административни актове в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № 3 относно подписването на решенията по чл. 22 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Решението по смисъла на чл. 22 от ЗОП задължително съдържа име и фамилия, длъжност и подпис на лицето, което е издало акта. Съгласно чл. 39а от ЗОП възлагането на обществени поръчки се осъществява с електронни средства чрез използване на националната платформа като решенията по чл. 22 от ЗОП се създават в платформата, а подписването им е с квалифициран електронен подпис. В този смисъл те представляват електронен документ, който съдържа електронно изявление (чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕУУ), като автор на изявлението е лицето, изрично посочено в документа като възложител (чл. 4 от ЗЕДЕУУ).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.