Обнародвани са промени в Закона за обществените поръчки

В Държавен вестник, бр.102 от 31.12.2019 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Промените влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Възложителите следва да имат предвид, че от тази дата се прилагат нови стойностни прагове за доставки и услуги, които са съобразени с делегирани Регламенти №№ 2019/1828, 2019/1829 и 2019/1830 на Европейския парламент и на Съвета.

Всички заинтересовани лица могат да следят за актуална информация относно ползването на централизираната електронна платформа, както и за разяснения по прилагане на последните промени в законодателството в тази област на Портала за обществени поръчки.