Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 18 март 2020 г., на свое извънредно заседание, Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г. С промените се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г.

Основната част от измененията са свързани с прилагането на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Направени са промени в правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Прецизирани са разпоредбите, свързани със съдържанието и поддържането на списъка на стопанските субекти с нарушения.