Промяна във визуализация на номер на заявление/оферта в ЦАИС ЕОП

Регулярните обновявания на продукционната среда на ЦАИС ЕОП се извършват с цел оптимизации в работата на системата чрез въвеждане на нови и подобряване на вече съществуващи функционалности.

С последната актуализация от 17 април 2021 г. се въведе промяна във визуализацията на номерата на заявленията за участие и офертите при поръчки с обособени позиции. Преди обновяването системата присъждаше различни уникални номера за общата част на заявлението/офертата и за всяка обособена позиция. Това поведение породи множество въпроси и затруднения при изготвяне на протоколите и докладите на оценителните комисии при възложителите. Въз основа на обратната връзка, получена в Центъра за обслужване на потребителите на ЦАИС ЕОП, бе решено да се извърши промяна в логиката на системата, така че да се генерира уникален номер, еднакъв за общата част и за всички обособени позиции, за които се подава заявлението/офертата. При процедури с повече от един етап генерираният номер на заявлението ще се запазва и по отношение на офертата.

Технически решението на тази оптимизация наложи прилагането й за всички заявления/оферти, без оглед времето на подаването им чрез ЦАИС ЕОП. Така по отношение на поръчки, които вече са приключени в системата или по които текущо има изготвени протоколи и доклади с посочени в тях номера на заявленията/офертите, ще е налице разминаване в информацията, налична в работното пространство на съответната поръчка, респ. в нейната публична преписка и тази, отразена в документите от работата на комисията.

С оглед бъдещо отчитане и контрол на поръчките, уведомяваме потребителите, че промяната в системните номера на заявленията за участие/офертите по никакъв начин не засяга тяхното съдържание и не поставя под въпрос действията при разглеждането и оценяването им. Незасегнати от актуализацията остават и генерираните в системата HASH номера, които по същество са доказателство за ненамеса в съдържанието на заявленията/офертите след тяхното подаване. Всички действия, свързани с подаване, декриптиране и разглеждане на документите са надлежно отразени в системата чрез времеви печат.

С присъждането от системата на номера на заявленията и офертите се изпълнява нормативното изискване за водене на регистър на постъпилите документи за участие, което е аналог на деловодния номер при подаване на документи извън ЦАИС ЕОП. Доколкото не номерът, а наименованието на кандидата/участника е основният елемент, който индивидуализира заявленията и офертите, настъпилата промяна не води до незаконосъобразност на възлагането на поръчките, независимо от посоченото по-горе разминаване в номерацията.