Проведени обучения за работа с ЦАИС ЕОП с лектори от АОП

Последните десет дни на м. февруари 2020 г., Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

На 20 февруари, лектор на АОП обучи 10 представители на Националният институт по метеорология и хидрология.

В регулярно провежданите обучения в сряда, се включиха 25 представители на 11 търговски дружества.

По време на обученията са демонстрирани разработените към момента функционалности на Системата, създаване на процедура, подаване на оферта по обществена поръчка в ЦАИС ЕОП и декриптирането ѝ.

На всички потребители бе оказано съдействие за извършване на предварителна регистрация и в двете среди на ЦАИС ЕОП. Регистрацията е задължителна както за възложителите, така и за стопанските субекти.

През м. март 2020 г., продължават и обученията с практическа насоченост, с които се цели да се обучат 2 500 служители на централната и местна администрация. Те се реализират с лектори на Консорциум „ЕОП България“ – разработчик на системата. Списък с планираните обучения за м. март 2020 г. предстои да бъде публикуван, а междувременно заявки за включване в обученията могат да бъдат изпращани на  електронен адрес: [email protected].

Всички новини, свързани с ползването на Системата са налични на Портала за обществени поръчки, както и в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори.