Публично обсъждане на проект за стандартизирани изисквания при обществени поръчки за доставка на течни горива за отопление

Агенцията по обществени поръчки предоставя за обществено обсъждане постъпило предложение за стандартизиране на изискванe в техническа спецификация и на клаузи от договор за обществена поръчка, които да се прилагат при възлагане на доставки на течни горива за отопление.

В изпълнение на чл.109, ал. 2 от Правилника за прилагане на обществените поръчки (ППЗОП) ги публикуваме за обсъждане. Документите са достъпни тук.

Вашите коментари и бележки по направените предложения, заедно с мотиви към тях, може  да изпращате на електронни адреси [email protected] и [email protected]  в срок до 10.11.2021 г.

Предварително благодарим за изразените становища!