Подаване на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Уважаеми възложители,

Бихме искали да Ви информираме, че информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки за 2020 г., в която се посочват  всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 следва да се попълни и подаде чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Това изискване е валидно за всички възложители независимо от момента на възникване на задължението за ползване на системата съгласно приетото от Министерския съвет Постановление № 332 от 13 декември 2019 г.

Във връзка с горното в новата версия на „Редактора за форми“ е премахната възможността за избор на 2020 г. при образеца на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.