Експерти от АОП обмениха опит и добри практики на международно ниво

Експерти от АОП обмениха опит и добри практики на международно ниво

Главният секретар на Агенцията по обществени поръчки Михаил Михайлов и експерти от Агенцията взеха участие в Есенната конференция на Службата по обществени поръчки, която се проведе в периода 7 и 8 ноември 2023 г. в Република Словакия.

Фокусът на събитието беше обмяната на международен опит в областта на професионализацията и дигитализацията на обществените поръчки, спецификите в чужбина, съобразени с местните пазари и най-новите потребителски подходи и тенденции. Програмата бе допълнена от експертна дискусия с представители на Службата и известни експерти относно планирани промени в законодателството в Република Словакия в областта на обществените поръчки. Участие взеха и представители на Европейската комисия, които презентираха последните решения на Съда на Европейския съюз, които предизвикаха оживена дискусия.

Акцент върху националните си специфики в областта поставиха и поканените представители на партньорските административни органи от България, Чехия и Унгария. Те представиха своите виждания при използването на иновативни процедури за възлагане на обществени поръчки и използването на критерии, различни от най-ниската цена.

Програмата на конференцията включваше и експертни консултации, които бяха представени от служители на Регионалните офиси на Службата и бяха насочени главно към въвеждането на новите електронни образци e-Forms.

   


Представители на АОП взеха участие и в Работно посещение за обмяна на опит и проучване на добри практики при прилагането на европейските директиви за възлагане на обществени поръчки в Унгария. Срещите се проведоха на 8 и 9 ноември 2023 г. в Органа по обществени поръчки и Агенцията за дигитално управление в гр. Будапеща.

По време на посещението бяха  разгледани и обсъдени следните теми: структура и функции на органа по обществени поръчки в Унгария; заключени договори за обществени поръчки; възлагане на обществени поръчки за лекарства, храни, самолетни билети, инженеринг; практики при използването на стандартизирани документи; осъществяване на предварителен контрол на процедури за обществени поръчки, включително контрол върху процедури на договаряне без предварително обявление; прилагане на основанията за провеждане на процедури на договаряния; изменения на договори за обществени поръчки; платформи за възлагане на електронни обществени поръчки; база данни; прилагане на изискванията на GDPR в процеса на електронно възлагане на обществените поръчки в Унгария.

Работното посещение беше осъществено в изпълнение на дейностите по Проект BG05SFOP001-4.006-0009-C01/02 „Финансиране на част от възнагражденията на служителите от специализираната администрация на Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ и повишаване на професионализма на служителите на Агенцията по обществени поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   
Споделете в социалните мрежи: