Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

В периода 19 – 20 септември 2023 г. в гр. София беше проведено обучение на тема „Дигитални обществени поръчки – Иновативни обществени поръчки -Динамична система за покупки – Дигитална трансформация на обществените поръчки. Опитът на Португалия“ с лектор Исабел да Роса – Директор финанси, проучвания и стратегии в Института по публични пазари, недвижими имоти и строителство, Лисабон, Португалия. Г-жа Да Роса е също така лектор по Дигитални обществени поръчки в университетите на Белград и Рим, бивш член на ЕК и Ръководител на екип в областта на цифровата трансформация на обществените поръчки. По време на обучението бяха презентирани и дискутирани теми, свързани с Установяване и доказване на изключителни права, включително на права върху интелектуалната собственост при възлагане на договори за софтуер в случаите на общоприложим или на специално разработен за възложителя софтуер; Поръчки за медийни услуги при използването на платформи като Facebook, Youtube и други; Работа с е-каталог; Регламентът за защита на личните данни при обществените поръчки; Възлагане на иновативни обществени поръчки и др.

Обучението бе проведено в изпълнение на дейностите по проект BG05SFOP001-4.006-0009-C01/02 „Финансиране на част от възнагражденията на служителите от специализираната администрация на Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ и повишаване на професионализма на служителите на Агенцията по обществени поръчки​“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 26 септември 2023 г. в гр. София Световна банка проведе семинар на тема: „Червените флагове и разкриването на измами в обществените поръчки“, в който Агенцията по обществени поръчки взе активно участие. По време на събитието бяха засегнати въпроси, свързани с наблюдението на пазара и пазарните показатели, ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост, най–често срещаните пречки пред конкуренцията, глобални тенденции и реформи в областта на обществените поръчки.

В периода 26-27 септември 2023 г. представители на Агенцията по обществени поръчки участваха в съвместни работни срещи с колеги от Националната агенция за обществени поръчки в гр. Букурещ, Румъния. По време на срещите са дискутирани следните теми: видове и форми на гаранциите при възлагане на обществени поръчки, индексиране на договорите в условия на необичайно нарастваща инфлация, специфики при електронното възлагане, особености на  договорите за придобиване, надграждане и поддръжка на софтуер, както и използване на динамична система за покупки и други електронни инструменти за възлагане. Обсъдено е и сътрудничеството между двете институции за обмяна на опит и добри практики в областта на обществените поръчки.

Работното посещение бе проведено в изпълнение на дейностите по проект BG05SFOP001-4.006-0009-C01/02 „Финансиране на част от възнагражденията на служителите от специализираната администрация на Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ и повишаване на професионализма на служителите на Агенцията по обществени поръчки​“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Споделете в социалните мрежи: