Министърът на финансите утвърди Указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от Закона за обществените поръчки

Право

Указанията са приложими за всички обществени поръчки, отговарящи на поне едно от определените в закона условия – прогнозната стойност на поръчката да е равна или по-голяма от 5 000 000 лв. или  прогнозната стойност да е равна или да надвишава 10 на сто от последния одобрен бюджет на възложителя.

Пълният текст на Указанията е достъпен в раздел „Методология“, рубрика „Указания за осъществяване на предварителен контрол по чл. 237б от ЗОП“.

Споделете в социалните мрежи: