Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Методическото указание относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-12 от 20 юли 2020 г. относно изпращане на информация за резултата от провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува инструкция относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП.

Инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Методическото указание относно посочване на информация в ЕЕДОП

Методическото указание относно посочване на информация в ЕЕДОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-11 от 16 юли 2020 г. относно посочване на информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) относно обстоятелства, свързани с основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за отваряне на ценови предложения на участниците в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за отваряне на ценови предложения на участниците в обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно отварянето на ценови предложения на участниците в обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Планирана профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление

Планирана профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че от 09:00 ч. на 11 юли 2020 г. (събота) до 09:00 ч. на 12 юли 2020 г. (неделя), предстои извършване на профилактика на услуги на информационните системи на Електронното управление, поддържани от Държавна агенция „Електронно управление“.

В този период е възможно регистриране на забава и невъзможност за ползване на част от функционалностите на ЦАИС ЕОП свързани с регистрация на нови потребители. За същия период тестовата среда на ЦАИС ЕОП няма да бъде достъпна за потребителите.

Агенцията по обществени поръчки ви благодари за разбирането.…

Виж Повече
Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-10 от 09 юли 2020 г. относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект, включен в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Започна обсъждане на промени в ЗОП

Започна обсъждане на промени в ЗОП

От днес на Портала за обществени консултации (ПОК) и на официалната интернет страница на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Със законопроекта се предлагат промени за прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство, допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им и въвеждане на допълнителни правила при работа с централизираната платформа за възлагане.

С промените, които детайлизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта, се уеднаквява подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения. Направено е уточнение по отношение на обхвата на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. С него се цели намаляване на случаите, в които са допустими промени в договорите и рамковите споразумения.

Предложените изменения, които се отнасят от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ уреждат издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се преци…

Виж Повече
Преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт

Преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт

На интернет страница на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия е публикуван проект на Технически доклад за преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт.

Ревизирането на критериите е във връзка с приетата Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, като обхватът на промените е ограничен.

Насърчават се всички заинтересовани страни до 31 юли 2020 г. да представят своите коментари и бележки в рамките на консултативния механизъм.

За достъп до HTML версията на документа следва да се използва системата BATIS, като е необходимо предварително регистриране (чрез изпращане на писмо до [email protected].за получаване на потребителско име и парола за достъп).

При необходимост от допълнителна информация, пишете на:

  • [email protected] – за въпроси относно техническия доклад, начина на добавяне на коментари в системата или нужда от конфиденциалност;
  • [email protected] за техни
Виж Повече
Актуализирана е секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“

Актуализирана е секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“

Агенцията по обществени поръчки обнови секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“. Актуализацията на рубриката е свързана с направените оптимизации във функционалностите на Системата.

За улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.…

Виж Повече
Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Уважаеми потребители, след извършена профилактика на Регистъра на обществени поръчки (РОП), поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам, наред с направените технически действия се промени визията и начинът за достъп до него. За улеснение на потребителите са предоставени два подхода за достъп:

Агенцията по обществени поръчки препоръчва на всички потребители, достъпващи РОП, да предприемат действия по изчистване на събраните данни от предходно ползване на електронната страница, така нар. „кеш“ на браузъра. При необходимост, съдействие на потребителя следва да окаже системният администратор на конкретната организация.

Насоки при трудности при работа със специализирания софтуер „Редактор на форми“:

  • „Редакторът за форми“ представлява специализиран софтуер, чрез който е възможно изпращане на документи за публикуване в РОП от 2004 г.
  • Безпроблемното ползване на софтуера изисква наличие на актуална версия. В тази връзка, АОП напо
Виж Повече