АОП ще обучи 2500 служители от централната и общинска администрация за работа с ЦАИС ЕОП

АОП ще обучи 2500 служители от централната и общинска администрация за работа с ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира централната и местна администрация, че стартира нова кампания, която има за цел да обучи техни представители за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

През следващите 5 месеца, АОП и разработчика на ЦАИС ЕОП – Консорциум „ЕОП България“, планират обучения с практическа насоченост за 2 500 служители.

Обученията са целодневни и е предвидено да се проведат в зали на Центъра за професионално обучение към „Информационно обслужване“ АД, водещ партньор на Консорциум „ЕОП България“, разположени в гр. София и останалите 26 областни града в страната. По този начин се цели висока ефикасност на обученията, като се предвиждат групите до 15 човека.

Обученията са безплатни за участниците и ще бъдат връчвани сертификати на всички преминали курса.

Актуална информация относно предстоящите обучения за работа със Системата може да намерите на ПОП, поддържан от АОП.…

Виж Повече
Проверка на технически спецификации за поръчки в IT сектора

Проверка на технически спецификации за поръчки в IT сектора

Агенцията по обществени поръчки напомня на всички възложители, които възнамеряват да стартират поръчки за надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги, че техническите спецификации следва да съответстват с изискванията на чл. 58 от Закона за електронното управление.

Държавна агенция „Електронно управление“ е утвърдила Правила за удостоверяване на съответствието на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.

Виж Повече
Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички възложители, че съгласно чл. 28, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при обмен на информация чрез платформата последният ден на даден срок изтича в края на двадесет и четвъртия час.

Важно: При стартиране на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), възложителите следва да посочат като срок за получаване на оферти или на заявления за участие 23:59 часа на съответния ден.

АОП напомня, че възложителите имат възможност да получат техническо експертно съдействие на национален телефон 0700 17 151 – Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП. …

Виж Повече
АОП продължава с обученията на стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

АОП продължава с обученията на стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе обучение на стопански субекти за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В обучението се включиха 21 представители от 9 търговски дружества. Лектори от АОП демонстрираха Системата, включително регистрация на стопански субекти, заявяване на интерес/подаване на оферта по обществена поръчка в ЦАИС ЕОП и декриптиране на оферта.

През следващата седмица са планирани 3 изнесени обучения по предварителна заявка на възложители и органи с правомощия при обжалването на обществените поръчки.  

АОП продължава да събира заявки за включване в провежданите практически обучения за крайни потребители на Системата.

Всички новини, свързани с ползването на Системата са налични на Портала за обществени поръчки, както и в секцииЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“.

Виж Повече
Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Нови валидационни правила в ОВ на ЕС

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че считано от 15 януари 2020 г. Службата за публикации на Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) въвежда задължително спазване на някои валидационни правила в обявленията, подлежащи на публикация:

 • Основният CPV код в  полето „II.1.2) Основен CPV код“ трябва да съответства на обекта на поръчката, както следва:
  – доставки съответстват на CPV код, започващ от 0 до 44 и с 48;
  – строителство – с 45;
  – услуги – от 49 до 98.
 • Първите две букви от NUTS кода трябва да кореспондират с посочената държава.
   
 • Всички интернет адреси (URL) – трябва да започват с ‘http://’, ‘https://’, ‘ftp://’,  ‘ftps://’, ‘sftp://’ или ‘www’; не следва да съдържат интервали и не следва да завършват с точка (.).
 • При посочване на електронен адрес се разрешава използването само на един символ „@“ и не се допуска използване на символите: запетая; точка и запетая; шпация; както и символи на кирилица и специални символи (напр. , гръцки букви и пр.).
 • При посочване на предишна публикация следва да се спазва шабл
Виж Повече
Публикувана е инструкция относно възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за възлагане на обществени поръчки чрез „Покана до определени лица“ чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 191, ал. 2 от ЗОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Нови моменти при контрола чрез случаен избор във връзка възлагането чрез ЦАИС ЕОП

Нови моменти при контрола чрез случаен избор във връзка възлагането чрез ЦАИС ЕОП

От 01 януари 2020 г., влезе в сила изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП),  което задължава възложителите да използват Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), съгласно график, приет с Постановление № 332/13.12.2019 г. на Министерския съвет. В тази връзка за възложителите, които прилагат ЦАИС ЕОП, преустановяват използването на специализирания софтуер „Редактор на форми“, освен в предвидените в ЗОП случаи.

Налице са следните нови моменти при осъществяването на контрола чрез случаен избор на процедури, възлагани чрез ЦАИС ЕОП:

 • Решенията и обявленията се създават в платформата;
 • Мотивите за несъгласие с предварителното становище на Агенцията по обществени поръчки (АОП) се изпращат с придружително писмо, най-късно на следващия работен ден след публикуването в Регистъра на обществените поръчки на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата (чл. 232, ал. 7 ЗОП).

Изборът на случаен принцип на процедурите, които се проверяват от АОП, отново се осъществява посредством системата за случен избор, поради което възложителите следва да подд…

Виж Повече
АОП проведе първото обучение за работа с ЦАИС ЕОП за 2020 г.

АОП проведе първото обучение за работа с ЦАИС ЕОП за 2020 г.

През първата работна сряда на годината, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе обучение за стопански субекти за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В практическото обучение взеха участие представители на 14 търговски дружества. Експертите на АОП оказаха съдействие на стопанските субекти за регистрация и работа със Системата. По време на обучителния процес се демонстрира заявяване на интерес/подаване оферта по обществена поръчка в ЦАИС ЕОП и декриптиране на оферта. Особен интерес за дружествата предизвика демонстрацията на елементи от работата на възложителите като създаване на изисквания към поръчка.

АОП продължава с провеждане на практически обучения за крайни потребители  на Системата. Следващата група обучения с лектори от Агенцията са предвидени в седмицата 13 – 17 януари 2020 г.

Полезна информация за ползване на Системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции ЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, както и в „Актуално иВажно.

Агенцията по обществени поръчки продължава да приема заявки за включване в практическите обуч…

Виж Повече
Използване на готови шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

Използване на готови шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция, която дава насоки относно използването на вградените в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) шаблони.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция, която включва основни стъпки за оповестяване възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече