Възможностите за прилагане на пактове за почтеност в процеса на възлагане на обществени поръчки в страната обсъдиха на съвместна среща АОП и „Прозрачност без граници“

Възможностите за прилагане на пактове за почтеност в процеса на възлагане на обществени поръчки в страната обсъдиха на съвместна среща АОП и „Прозрачност без граници“

На съвместна среща изпълнителните директори на Агенцията по обществени поръчки – г-н Георги Николов и на неправителствената организация Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“, г-н Калин Славов обсъдиха перспективите за прилагане на пактове за почтеност при обществените поръчки в страната. Пактът за почтеност е иновативен инструмент за сътрудничество между организациите от публичния сектор, бизнеса и гражданското общество за повишаване на прозрачността и отчетността в процеса на възлагане на обществени поръчки. Инструментът е приложим най-вече при поръчки, които се характеризират с висока прогнозна стойност, засилен обществен интерес и значителен корупционен риск.

Актуалността на темата се определя, както от успешното пилотно прилагане на антикорупционния инструмент у нас, така и от подписания в началото на месец март Меморандум за сътрудничество между Министерския съвет на Република България и Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“. Документът е изготвен в израз на желанието на страните за полагане на общи усилия за превенци и противодействие на корупцията и за въвеждане на високи стандарти за добро управление. Една от приоритетните…

Виж Повече
Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че между 22:00 ч. и 23:59 ч. на 20.03.2024 г. е  регистрирано непланирано прекъсване на функционалности на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Определените срокове на засегнати от прекъсването на функционалностите  поръчки бяха променени от ЦАИС ЕОП за:

1. получаване на оферти или заявления за участие;

2. отваряне на оферти или заявления за участие.

Съгласно разпоредбата на чл. 9е ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) Агенцията по обществени поръчки публикува списък на поръчките на страница „Информация за непланирани прекъсвания на ЦАИС ЕОП“ на Портала за обществени поръчки, чиито срокове са променени от платформата.…

Виж Повече
Изтичащ срок за подаване на информация за пътни превозни средства

Изтичащ срок за подаване на информация за пътни превозни средства

Агенция по обществени поръчки (АОП) напомня, че в обнародвания в Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г. Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки, е предвидено задължение на възложителите да изпращат обобщена информация по утвърден от изпълнителния директор на АОП образец за броя на доставените или използвани пътни превозни средства.

Агенцията по обществени поръчки подготви две анкети, с които да събере информация за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки.

Те са достъпни на следните интернет адреси:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa1-2023

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa2-2023

Срокът за подаване на информацията е до 31.03.2024 г.

За улеснение на възложителите АОП подготви „Указания за попълване на анкетите“.…

Виж Повече
Информация за основните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Информация за основните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Във връзка с постъпващи запитвания Агенцията по обществени поръчки публикува извадки от новите текстове от Закона за обществените поръчки, както и някои задължения на възложителите, свързани с изключенията от правилата на ЗОП (обн. в Държавен вестник, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.).

Целта е да се повиши информираността на възложителите и да се избегнат грешки.

Материалите могат да бъдат открити в раздел „Методология“, секция „Наръчници и насоки“: https://www2.aop.bg/metodologiya/narychnici/.…

Виж Повече
Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет по изпълнението на ЗОП

Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет по изпълнението на ЗОП

Министърът на финансите Асен Василев утвърди правилата за работа на Експертния консултативен съвет по чл.246 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на Съвета е да анализира прилагането на ЗОП и да издава насоки за уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи.

Председател на Съвета е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Георги Николов. В състава влизат още осем членове, представители на дирекции в МФ – „Национален фонд“ и „Централно координационно звено“, на Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Заседанията на Съвета са открити и закрити, като се свикват и ръководят от неговия председател.

Насоките за прилагане на ЗОП се издават след решение на Съвета, взето в закрито заседание. Приемането им ще се извършва с явно гласуване и с мнозинство, което е повече от половината от всички членове. След това насоките ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени поръчки.

Правилата за работа на Съвета са публикувани на страницата на Портала за обществени…

Виж Повече
Актуализирана е рубриката ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори

Актуализирана е рубриката ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори

Добавен е нов раздел в секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори„, свързан с попълването на новите електронни формуляри.

Въпросите и отговорите са свързани с попълване на информация за стратегически поръчки.…

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки актуализира публикуваната Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Промените са свързани с необходимостта от актуализиране на информацията в профилите на организациите.

Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция Актуални инструкции и видеоматериали.

Виж Повече
Актуализирано е методическото указание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Актуализирано е методическото указание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки актуализира Методическо указание МУ 2/21.11.2022 г. за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Направените промени съобразяват относимата нормативна уредба, която е в сила от 22.12.2023 г. (обн. ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.)

Актуализираното указание е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, раздел „Методически указания“.

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява потребителите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че във връзка с въвеждането на новите електронни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, функционалностите за статистики, търсения и справки са все още в процес на надграждане.

Поради тази причина временно в <<Разширено търсене – Обществени поръчки>> за част от критериите за търсене е ограничена възможността за избор на конкретни филтри за търсене, а в <<Разширено търсене – Договори>> резултатите не включват договорите, изпратени за публикуване след 01.02.2024 г.

Към настоящия момент в експортите на резултатите от <<Разширено търсене – Обществени поръчки / Договори>> са добавени нови колони, но информацията за тях все още не е налична или е неточна.

При необходимост от използване на <<Разширено търсене – Обществени поръчкие препоръчително да не се използват следните критерии за търсене – „Код по ОТР“, „NUTS код“​, „Статус на поръчката“, „Критерий…

Виж Повече
Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

Регламентът за субсидии, нарушаващи вътрешния пазар, се прилага и при обществени поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува информация за прилагането на  Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета за чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар. Чрез него се гарантират равни условия на конкуренция, като се коригират изкривяванията, създадени от субсидиите, предоставени от държави извън Европейския съюз на стопански субекти, опериращи на единния пазар.

 Създава се всеобхватна рамка, чрез която Европейската комисия (ЕК) ще може да разследва чуждестранните субсидии във всяка икономическа дейност. Акцент е поставен на концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки. Въвежда се задължение за стопанските субекти да уведомяват ЕК относно получени чуждестранни субсидии при процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 250 млн. евро. Когато субсидиите не подлежат на уведомяване или не са получени такива, стопанските субекти декларират тези обстоятелства пред възложителя  на конкретна поръчка.

Регламентът се прилага в неговата цялост от 12 юли 2023 г., като чрез дерогация задълженията за уведомяване във връзка с участие в обществени…

Виж Повече