Методическото указание относно възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Методическото указание относно възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 14 юни 2021 г. относно възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 15 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за актуализиране на датите в графика преди изпращане за публикуване на обявление в ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за актуализиране на датите в графика преди изпращане за публикуване на обявление в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно актуализиране на дати в графика преди изпращане за публикуване на обявление, с което се оповестява обществена поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Обновена е инструкция за отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП

Обновена е инструкция за отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувата Инструкция относно отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Промяна във визуализация на номер на заявление/оферта в ЦАИС ЕОП

Промяна във визуализация на номер на заявление/оферта в ЦАИС ЕОП

Регулярните обновявания на продукционната среда на ЦАИС ЕОП се извършват с цел оптимизации в работата на системата чрез въвеждане на нови и подобряване на вече съществуващи функционалности.

С последната актуализация от 17 април 2021 г. се въведе промяна във визуализацията на номерата на заявленията за участие и офертите при поръчки с обособени позиции. Преди обновяването системата присъждаше различни уникални номера за общата част на заявлението/офертата и за всяка обособена позиция. Това поведение породи множество въпроси и затруднения при изготвяне на протоколите и докладите на оценителните комисии при възложителите. Въз основа на обратната връзка, получена в Центъра за обслужване на потребителите на ЦАИС ЕОП, бе решено да се извърши промяна в логиката на системата, така че да се генерира уникален номер, еднакъв за общата част и за всички обособени позиции, за които се подава заявлението/офертата. При процедури с повече от един етап генерираният номер на заявлението ще се запазва и по отношение на офертата.

Технически решението на тази оптимизация наложи прилагането й за всички заявления/оферти, без оглед времето на подаването им чрез ЦАИС ЕОП. Така по отно…

Виж Повече
Профилактика на интернет свързаността на АОП

Профилактика на интернет свързаността на АОП

Уважаеми потребители,

Днес, 1 юни 2021 г., от 16:30 ч. ще се извърши профилактика на интернет свързаността на Агенцията по обществени поръчки.

Профилактиката е планирана и се извършва в рамките на проект, реализиран от Държавна агенция „Електронно управление“.

Подмяната на техниката ще доведе до временна невъзможност за връзка с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП на национален телефон 0700 17 151 и електронен адрес за предоставяне на техническа помощ при работа с ЦАИС ЕОП [email protected] след 16:30 ч. днес.

Благодарим ви предварително за разбирането! …

Виж Повече
Подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения

Подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения

Уважаеми възложители,

Публикувано е писмо на министъра на финансите /с изх. № 91-00-249 от 28.05.2021 г./ относно подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения.

Текстът на писмото е достъпен на Портала за обществени поръчки в секции „Актуално“ и „Важно“.…

Виж Повече
АОП актуализира Правилата за ползване на ЦАИС ЕОП

АОП актуализира Правилата за ползване на ЦАИС ЕОП

Считано от 21 май 2021 г. са актуализирани правилата за ползване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Промените се отнасят главно до прецизиране на техническите изискванията към Квалифицираните удостоверения за квалифициран електронен подпис, необходими при регистрация и работа в системата.

Променените правила са достъпни на адрес:

https://www.eop.bg/.…

Виж Повече
ЕК стартира конкурс с награди за иновативни обществени поръчки

ЕК стартира конкурс с награди за иновативни обществени поръчки

Европейският съвет за иновации (EIC) към Европейската комисия стартира първото издание на „Европейските награди за иновативни обществени поръчки“.

Ще бъдат присъдени награди на публични и частни възложители като признание за усилията им в насърчаване на поръчки, свързани с иновации, като по този начин се подпомагат малките  средни предпрития (МСП) и стартиращи фирми в Европа да представят и наложат своите иновативни продукти и услуги на пазара.

Тазгодишното изданието включва три отделни категории, по които ще бъдат присъдени награди:

  • Награда „Стратегия за иновативни обществени поръчки“, за дългосрочни стратегии, в посока насърчаване на обществени поръчки за иновации, устойчиви решения и практики;
  • Награда „Решаване на предизвикателства, които пандемията постави пред обществата“, за иновативни практики за обществени поръчки, насочена към борбата с пандемията COVID-19;
  • Награда „Лидерство в обществените поръчки“ за изключителни експерти, които вдъхновяват екипа си за успех и прилагат успешни практики за възлагане на иновации.

Крайният срок за участие е 29 юли 2021 г.

Повече информация по темата може да намерите на следния адрес:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en

Виж Повече
Информационно събитие по проекта за изграждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Информационно събитие по проекта за изграждане на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

На 28 април 2021 г. се проведе онлайн информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.003-0002-C01 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.…

Виж Повече
Промяна в изискванията на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Промяна в изискванията на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Уважаеми възложители,

Считано от днес, 27.04.2021 г., Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз прилага нови изискванията за изпращане на информации за публикуване в „TED – Tenders Electronic Daily“ във връзка с нова версия на Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели, т. нар. NUTS кодове.

В тази връзка, всички обявления, които са създадени преди извършеното обновяване на ЦАИС ЕОП на 17 април 2021 г. и се изпращат за публикуване в „Официалния вестник“ на Европейския съюз след 26.04.2021 г., следва да бъдат създадени повторно и изпратени за публикуване.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. …

Виж Повече