Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Започна обсъждане на промени в ППЗОП

Считано от днес, 24.02.2021 г., на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 25.3.2021 г.…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 20 февруари 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

С планираното обновяване се цели да се оптимизират част от наличните функционалности на системата, както и да се добавят нови. Описание на новите функционалности може да намерите в ръководствата за възложителите и стопанските субекти.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки актуализира публикуваната Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 23 януари 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано, като с него се цели освен оптимизация на наличните функционалности на системата, така и въвеждане в експлоатация на модули „Електронен магазин“ и „Електронно разплащане“. Подробно описание за ползване на двата модула може да намерите в Ръководствата за възложители и стопански субкети.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действия за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Заличаване на шаблони за търсене от тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Заличаване на шаблони за търсене от тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки Ви информира, че предвид направени оптимизации, свързани с предоставянето на статистическа информация от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, предстои заличаване в тестова среда на създадени през 2019 г. шаблони за търсене в Регистъра на обществените поръчки.

Това се налага във връзка с извършена промяна във функционалността за разширено търсене на Регистъра.

Автоматичното получаване на коректна информация, която да отговаря на зададени критерии за търсене, изисква създаване на изцяло нови шаблони (с нови наименования). 

Шаблоните за търсене в тестовата среда на ЦАИС ЕОП (https://app-test.eop.bg/), създадени до 31.12.2019 г. вкл.,  ще бъдат служебно изтрити на 30.01.2021 г.

Шаблоните, създадени в тестова среда на ЦАИС ЕОП след 01.01.2020 г., ще останат активни.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Създаване на обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Създаване на обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Обновено е Ръководството за възложители в частта относно създаване на обществени поръчки с обособени позиции в Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). По препоръка на разработчика на системата, най-добър резултат се постига, когато броят на обособените позиции в обществена поръчка не надвишава 40 (четиридесет).

Препоръката се съдържа в раздели 5.2.4.2.1. – Създаване на поръчка с обособени позиции и 5.2.4.2.4. – Добавяне на обособена позиция от Ръководството.

Документът е достъпен на електронни адреси – https://app.eop.bg/ и https://identity-test.eop.bg/ .…

Виж Повече
Подаване на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Подаване на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Уважаеми възложители,

Бихме искали да Ви информираме, че информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки за 2020 г., в която се посочват  всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 следва да се попълни и подаде чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Това изискване е валидно за всички възложители независимо от момента на възникване на задължението за ползване на системата съгласно приетото от Министерския съвет Постановление № 332 от 13 декември 2019 г.

Във връзка с горното в новата версия на „Редактора за форми“ е премахната възможността за избор на 2020 г. при образеца на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.…

Виж Повече
Нов „Редактор за форми“

Нов „Редактор за форми“

Уважаеми възложители, считано от 4 януари 2021 г. е наличен нов „Редактор за форми“, чрез който е възможно изпращане на документи за публикуване в Регистъра на обществени поръчки, поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам. Промените се отнасят до:

  • премахване образец „Информация за публикувана в Профила на купувача обява“;
  • невъзможност да се попълни информацията по чл. 230, ал. 1, т.7 от ЗОП за 2020 г.

Актуалната версия на софтуера е 3.0.7668.19488.

За проверка на използваната версия, след зареждане на софтуера, следва да се достъпи меню „Помощ“, „За приложението“. В случай, че използваната версия е по-стара, възложителите следва да обновят приложението.

Процесът по обновяване изисква деинсталиране на наличната версия и инсталиране на новата, актуализирана версия на Редактора. Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки, в секция „Образци и списъци“, „Редактор на форми“.

Виж Повече
ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки

ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки

На 16.12.2020 г. Европейската комисия (ЕК) публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки (ProcurCompEU). Инструментите предоставят общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки, като целта е подпомагане на организациите и/или отделните лица при оценяване на наличните познания и умения, свързани с обществените поръчки, и идентифициране на пропуските, както и при разработване но инструменти за обучение и развитие.

Основните документи включват:

  • Преглед на ProcurCompEU и неговата употреба;
  • Матрица на компетентностите, която очертава 30 компетентности и уменията, които специалистите в областта на обществените поръчки следва да притежават в зависимост от изпълняваната от тях роля;
  • Инструмент за самооценка, който специалистите и организациите могат да използват за оценяване на собствените си нива на владеене и организационна зрялост по отношение на различните компетентности, определени в матрицата на компетентностите;
  • Обща програма за обучение, в която се посочват начини за подобряване знанията и уменията в областта на обществените поръчки;
  • Проучване относно професионализацията на общест
Виж Повече