Публично обсъждане на проекти на стандартизирани документи и изисквания при обществени поръчки за модернизиране или реконструкция на образователната инфраструктура

Публично обсъждане на проекти на стандартизирани документи и изисквания при обществени поръчки за модернизиране или реконструкция на образователната инфраструктура

Днес, 12.08.2022г., Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане постъпили проекти на стандартизирани документи и изисквания, които да се прилагат при провеждането на обществени поръчки за изграждане или реконструкция на образователна инфраструктура във връзка с реализация на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектите на документи са достъпни на https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci-proekti-standartizirani-dokumenti/. Становища по направените предложения заинтересованите лица могат да изпращат на [email protected] в срок до 12.09.2022 г.…

Виж Повече
АОП публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

АОП публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Агенцията по обществени поръчки публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

За целта на Портала за обществени поръчки в секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“ е създадена нова рубрика „Санкции срещу Русия“.

В подкрепа на възложителите към информацията са предоставени примерен образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламента, както и неофициален превод на публикуваните от Европейската комисия често задавани въпроси и отговори.…

Виж Повече
Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги.

Вашeтo впечатлениe от  работата на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е важно за нас и ще ни помогне да предприемем стъпки за оптимизиране на обслужването Ви.

С цел да подобрим работата на екипа на АОП, моля, попълнете анкетата на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqhnErROYl4t-CHmRBB8Rc1SExzDWGjBtuAxBa6tXD3pTrrA/viewform

Виж Повече
АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по чл. 232 от ЗОП) и за извършен контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП). За целта на Портала за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“ е създадена нова секция – „Извършени проверки“.

Публикуваните данни в новата секцияще се изготвят на база направените проверки от АОП за период от две седмици и ще съдържат информация за инспектираните процедури и възложители, за направените констатации и за броя издадени становища.…

Виж Повече
Проект на ЗИДЗОП е публикуван за обсъждане

Проект на ЗИДЗОП е публикуван за обсъждане

Считано от 08.06.2022 г. на Портала за обществени консултации и на официалната страница на Министерството на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на: [email protected] в срок до 09.07.2022 г.…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 16 април 2022 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

Описание на начина на работа със системата може да намерите в ръководствата за възложителите и стопанските субекти.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Публикувано е методическо указание относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.…

Виж Повече
Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви обобщение на основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор през 2021 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви обобщение на основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор през 2021 г.

АОП изготви документ с най-често допусканите грешки на етапа на подготовка на възлагателния процес през 2021 г. Документът е във връзка със заложена мярка в Компонент 2.Г.1 Бизнес среда на стълб „Справедлива България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, официално представен от българското правителство на 15.10.2021 г. Публикуването му цели да подобри достъпа до резултатите от контрола чрез случаен избор (КСИ) и да повиши информираността за правилното прилагане на законодателството в областта.

КСИ е регламентиран в чл. 229, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки като една от формите за оказване на методическа помощ на възложителите. Проверените чрез КСИ процедури са избрани чрез специален  софтуер – Система за случаен избор, и по методика, отчитаща нивото на риск. За резултатите от проверките АОП изготвя становища с констатации и препоръки за отстраняване на установените пропуски.

В обобщението са синтезирани основните и специфични грешки, установени в резултат от проверяваните документи: решението за откриване на процедурата, обявлението, с което се оповестява откриването, техническата спецификация и методиката за…

Виж Повече
Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувата Инструкция относно създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Георги Николов e назначен за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки

Георги Николов e назначен за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки

Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев назначи Георги Николов за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. Досегашният директор – Миглена Павлова, освобождава поста по лични причини.

Георги Николов има дългогодишен професионален опит на ръководни длъжности в бизнес организации. Повече от 15 години в голяма международна компания с верига магазини у нас е отговарял за изготвяне на документи и участие в тръжни процедури, при което е придобил значителен опит в областта на обществените поръчки.

Завършил е магистърската си степен по специалност „Международни икономически отношения“ в Университета „Леополд Франценс“, гр. Инсбрук, Австрия.

Владее английски, немски и руски език.…

Виж Повече