Публикувана е нова анкета

Публикувана е нова анкета

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги. Затова вашето мнение е важно за нас.

С участието си в новата ни анкета ще ни помогнете да анализираме причините, които възпрепятстват участието на стопанските субекти  в обществени поръчки.

Това ще ви отнеме не повече от 3/три/ минути.

Може да попълните анкетата на следния интернет адрес: https://forms.gle/fqDBAN5FDcG3USaa6.

Резултатите от анкетата ще публикуваме на 15.03.2023 г. на Портала за обществени поръчки.

Виж Повече
Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки напомня на всички възложители, че във връзка с чл. 230, ал. 1, т. 7 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителите следва да изпратят информация за разходваните средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП за отчетната 2022 г.

Информацията следва да се попълни в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в образец „Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП“ и изпрати в срок до 31.03.2023 г.…

Виж Повече
Публикувано е методическо указание за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Публикувано е методическо указание за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Методическо указание № МУ-2 от 21 ноември 2022 г. относно възлагането на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Документът е свързан с  изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

В Плана са заложени изисквания за редуциране на неконкурентното възлагане в България, каквото представляват процедурите на договаряне без обявление (без предварително обявление, без предварителна покана за участие и пряко договаряне). Изготвеният анализ на пазара на обществените поръчки за последните 3 години показва нарастване броя на тези процедури. При осъществяване на предварителния контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП), АОП установява, че възложителите срещат трудности при тълкуването на предпоставките за прилагане на правното основание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Изготвеното методическо указание ще ги подпомогне при неговото прилагане, мотивиране и доказване. По този начин ще се предотвратят случаите на незаконосъобразно възлагане.

Указанието е достъпно на Портала…

Виж Повече
Публикувана е нова анкета

Публикувана е нова анкета

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги.

Вашeтo мнение е важно за нас и ще ни помогне да предприемем стъпки за оптимизиране на обслужването.

С цел да подобрим работата на екипа на АОП и да доразвием помощната информация за ЦАИС ЕОП, моля, попълнете анкетата на началната страница на Портала за обществени поръчки.…

Виж Повече
Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от Европейската комисия, по прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия в Украйна

Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от Европейската комисия, по прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия в Украйна

Агенцията по обществени поръчки публикува неофициален превод на 12 допълнителни въпроси и отговори, предоставени от Европейската комисия, по прилагане на чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия в Украйна. Информацията може да бъде намерена в рубрика „Санкции срещу Русия“, секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“…

Виж Повече
Публично обсъждане на проекти на стандартизирани документи и изисквания при обществени поръчки за модернизиране или реконструкция на образователната инфраструктура

Публично обсъждане на проекти на стандартизирани документи и изисквания при обществени поръчки за модернизиране или реконструкция на образователната инфраструктура

Днес, 12.08.2022г., Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане постъпили проекти на стандартизирани документи и изисквания, които да се прилагат при провеждането на обществени поръчки за изграждане или реконструкция на образователна инфраструктура във връзка с реализация на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектите на документи са достъпни на https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci-proekti-standartizirani-dokumenti/. Становища по направените предложения заинтересованите лица могат да изпращат на [email protected] в срок до 12.09.2022 г.…

Виж Повече
АОП публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

АОП публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Агенцията по обществени поръчки публикува информация относно прилагането на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

За целта на Портала за обществени поръчки в секция „Стратегически документи“, раздел „Политики на ЕС“ е създадена нова рубрика „Санкции срещу Русия“.

В подкрепа на възложителите към информацията са предоставени примерен образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от Регламента, както и неофициален превод на публикуваните от Европейската комисия често задавани въпроси и отговори.…

Виж Повече
Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги.

Вашeтo впечатлениe от  работата на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е важно за нас и ще ни помогне да предприемем стъпки за оптимизиране на обслужването Ви.

С цел да подобрим работата на екипа на АОП, моля, попълнете анкетата на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqhnErROYl4t-CHmRBB8Rc1SExzDWGjBtuAxBa6tXD3pTrrA/viewform

Виж Повече
АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

АОП повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки

Агенцията по обществени поръчки (АОП) повишава прозрачността на контрола по обществените поръчки и ще предоставя периодично информация за направените становища за осъществен втори етап на контрола чрез случаен избор (по чл. 232 от ЗОП) и за извършен контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП). За целта на Портала за обществени поръчки в раздел „Предварителен контрол“ е създадена нова секция – „Извършени проверки“.

Публикуваните данни в новата секцияще се изготвят на база направените проверки от АОП за период от две седмици и ще съдържат информация за инспектираните процедури и възложители, за направените констатации и за броя издадени становища.…

Виж Повече