Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет по изпълнението на ЗОП

Право

Министърът на финансите Асен Василев утвърди правилата за работа на Експертния консултативен съвет по чл.246 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на Съвета е да анализира прилагането на ЗОП и да издава насоки за уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи.

Председател на Съвета е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Георги Николов. В състава влизат още осем членове, представители на дирекции в МФ – „Национален фонд“ и „Централно координационно звено“, на Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. Заседанията на Съвета са открити и закрити, като се свикват и ръководят от неговия председател.

Насоките за прилагане на ЗОП се издават след решение на Съвета, взето в закрито заседание. Приемането им ще се извършва с явно гласуване и с мнозинство, което е повече от половината от всички членове. След това насоките ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени поръчки.

Правилата за работа на Съвета са публикувани на страницата на Портала за обществени поръчки в секция „Експертен консултативен съвет“ в раздел „Методология“ .

Споделете в социалните мрежи: