Информация за възложителите, придобили или използвали за предоставяне на транспортни услуги пътни превозни средства в изпълнение на договори за обществени поръчки

Чисти превозни средстве

Агенцията по обществени поръчки (АОП) подготви две анкети, с които да събере информация за пътни превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги в изпълнение на договори за обществени поръчки. Те са достъпни на следните интернет адреси:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa1-2023

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aop-anketa2-2023

Попълването на анкетите е във връзка с изпълнение на задължението на България, като страна членка на ЕС, да въведе в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ППС).

Съгласно директивата всяка страна членка има задължение за постигане на определен дял на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, придобити или използвани за предоставяне на транспортни услуги от възложители по смисъла на директивите в областта на обществените поръчки. Конкретните минимални цели за всяка държава членка са посочени в таблици 3 и 4 от приложението към Директива (ЕС) 2019/1161, а степента на изпълнението на целите следва да се докладва периодично на Европейската комисия. 

Събирането на информация чрез анкетите подпомага отчитането на напредъка и постигането на целта за първия референтен период от 02.08.2021 г. до 31.12.2025 г.

В обнародвания в Държавен вестник, бр. 88 от 20.10.2023 г. Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки е предвидено задължение на възложителите да изпращат обобщена информация по утвърден от изпълнителния директор на АОП образец за общия брой на доставените или използвани чисти превозни средства.

Необходимо е да попълните посочените две анкети в срок до 31 март 2024 г.

За улеснение на възложителите АОП подготви „Указания за попълване на анкетите“.

Споделете в социалните мрежи: