Публикувано е методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки

Право

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

То е свързано с прилагането на новата уредба, регламентираща договорите под условие, когато при откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране. Целта на указанието е да се разясни на възложителите действието на разпоредбата и приложимостта ѝ към заварените договори, както и  предпоставките за сключване на договорите под условие. Представени са новите моменти по отношение на гаранцията за изпълнение и основанията за прекратяване на тези договори.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, раздел „Методически указания“.

Споделете в социалните мрежи: